спорт за децата в свободното време

ПРОГРАМА
СПОРТ ЗА ДЕЦАТА
В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

за организиране и провеждане
на спортни занимания за деца
в свободното време