Устав

начало > ЗА НАС > УСТАВ

НА СПОРТЕН КЛУБ
СКИ-СЛАВИЯ
СОФИЯ
 
2002 година
 
Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" при ОСК"Славия" е регистриран в Софийски градски съд по ф.д. №2986/1993г. на учредително събрание, състояло се в гр.София. На този устав се направиха промени на Общо събрание проведено на 30.09.2002 год. в гр.София.
 
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.1 (1) Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" е демократично, независимо, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел със статут на юридическо лице, регистрирано според законите на Република България. То обединява на доброволни начала дееспособни физически: състезатели от всички възрастови групи, треньори, деятели и любители на спорта.
(2) Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" осъществява своята дейност съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, признава и спазва Конституцията и законите на Република България и в съответствие с принципите на Олимпийската харта, нормативните документи на Държавната агенция за младежта и спорта и своя Устав.
 
Чл.2 Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.
 
Чл.З Име на клуба: Пълното наименованието на дрежеството с нестопаенска цел е: Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ", наричан по-нататък в устава Клубът.
 
Чл.4 Седалището на Клуба е: ОСК"СЛАВИЯ" - гр.София, община "Красно село", бул.Цар Борис III" № 128.
 
Чл.5 Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" е учреден за неопределен срок.
 
Чл.6 Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ", притежава емблема, значка и печат, които са интелектуална собственост.
 
Чл.7 Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" се представлява от Председателя на Управителния съвет.
 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КЛУБА
 
Чл.8 (1) Целите на спортния клуб са:
1.1. Постигане на високи спортни резултати.
1.2. Осигурявне на добри материални условия за учебно-тренировъчен процес, необходимата екипировка, медицинско обслужване и възможност за бързо и ефективно възстановяване на състезатели и треньори.
1.3. Организиране на спортни състезания и други спортни прояви.
1.4. Участие в районни, общински, републикански и международни състезания от всеки пол и възраст.
1.5. Осъществяване на контакти със сродни клубове в страната и чужбина.
1.6. Провеждане на семинари, лекции, беседи, дискусии, прожекции и срещи с изтъкнати деятели на спорта.
1.7. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.
1.8. Участие в сдружения, федерации и други организации.
 
Чл.9 Разширяване работата с детско-юношески групи, с цел да се даде възможност на младото поколение да избере здравословен начин на живот.
 
III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 
Чл.10 (1) Средствата за постигане на целите са:
1.1. Привличане на работа на треньори и специалисти с висока професионална подготовка.
1.2. Регистрира, прекратява клубни състезателни права в съответната национална спортна федерация
1.3. Извършва трансфер на свои състезатели.
1.4. Чрез притежаваните права за телевизионно и радио разпространение на спортни състезания, организирани и провеждани от клуба, да популяризира спорта и представя своите състезатели, при условията и реда определени от националната федерация в съотведствие с чл.13, т.З от Закона за физическото възпитание и спорта.
1.5. Извършва спортни услуги в съотведствие с чл.13, т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.
1.6. Кандидатства за държавен лиценз и след получаването му придобива предвидените за тези организации права.
1.7. Осигурява материални условия за учебно-тренировачен процес, осигурява необходимата екипировка, медицинско обслужване и възможност за бързо и ефективно възстановяване на състезатели и треньори.
1.8. Организиране на спортни състезания и други спортни прояви.
1.9. Участие в районни, общински, републикански и международни състезания от всеки пол и възраст.
1.10. Осъществяване на контакти със сродни клубове в страната и чужбина.
1.11. Провеждане на семинари, лекции, беседи, дискусии, прожекции и срещи с изтъкнати деятели на спорта.
1.12. Изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения.
1.13. Участва в сдружения, федерации и други организации.
 
Чл.11 Основни принципи, на който се основава Клубът са:
1. Доброволност на членството.
2. Свободен избор на форми на сдружаване.
3. Свобода при формиране на вътрешните нормативни уредби на всеки колективен член и тяхното зачитане.
4. Изборност на ръководните органи и периодична отчетност на неговите членове.
5. Гласност и алтернативност на всички решения.
6. Самофинансиране.
 
Чл.12 (1) Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" осъществява стопанска дейност, само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран и използва прихода за постигане на целите определени с този устав.
(2) Предмет на стопанската дейност е: отдаване под наем на спортни съоръжения извън времето на тренировъчния процес; извършване на спортни услуги; трансферна; рекламна; импресарска; продуцентска; информационна и други дейности свързани със спорта, незабранени от българското законодателство.
 
IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 
Чл.13 Спортен клуб "СКИ-СЛАВИЯ" осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите посочени в Глава III от настоящия устав.
 
V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
Чл.14 Предметът на дейност на Клубът е: Да обединява усилията на своите членове за развитие, утвърждаване и постигане на високо спортно майсторство на отделният вид спорт, както и да защитава интересите на своите членове пред държавните институции.
 
VI. ЧЛЕНСТВО
 
Чл.15 (1) Членството в клуба е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на Клуба и са съгласни с този устав.
(2) Представителството може да се осъществява чрез изрично и писмено пълномощно.
 
Чл.16 Кандидатите за членове подават писмена молба до Управителния съвет в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на настоящия Устав. В едномесечен срок от получаването й Управителният съвет внася предложение пред Общото събрание. Приемането на нови членове става с тайно гласуване и обикновенно мнозинство.
 
Чл.17 Всеки член на Клуба има право:
1. Да участва в дейността на Клуба.
2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Клуба.
3. Да осъществява контрол върху работата на Клуба и неговите ръководни и представителни органи.
4. Да представя писмено пред Управителния съвет жалби и предложения отнасящи се до правата му, като член и по дейността на Клуба.
5. Да напуска доброволно Клуба.
 
Чл.18 Всеки член на Клуба е длъжен:
1. Да спазва настоящия устав.
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
3. Да съдейства за постигане целите на Клуба.
4. Да заплаща редовно предвидения членски внос. Членският внос се определя с решение на Общото събрание, като набраните средства се изразходват по предложение на Управителния съвет, съобразно нуждите на Клуба.
5. Да не използва членството си в Клуба за цели, противоречащи на устава.
 
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
 
Чл.19 (1) Членството в Клуба се прекратява:
1. По собствено желание с писмена молба до Управителния съвет, който е длъжен да разгледа молбата и да се произнесе по нея на първото си заседание.
2. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
3. При изключване от Клуба.
4. С прекратяване на Клуба, като юридеческото лице.
(2) Промяната се отбелязва в книгата за членство.
 
Чл.20 Членове на Клуба се изключват при:
1. Неспазване на устава, принципите и решения на ръководните органи на Клуба.
2. Накърняване на интересите и престижа на Клуба.
3. Неплащане на членския внос.
4. Влизане на присъда за умишлено престъпление.
 
Чл.21 Право да изключи член на Клуба има Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Решението на Общото събрание с мотивите се вписва в протокол и се съобщава писменно на изключения. Решението може да бъде обжалвано по общият исков ред пред Районен съд.
 
Чл.22 При прекратяване на членството, Клуба не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Клуба е длъжен да заплати просрочения членски внос за периода на членството му.
 
VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл.23 Органи на управление на Клуба са:
1. Общо събрание.
2. Управителен съвет.
3. Председател, който по право е и председател на Управителния съвет.
 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 
Чл.24 Общото събрание е върховен орган на управление на Клуба, което се състои от всички членове на Клуба.
 
Чл.25 Компетентност на Общото събрание:
1. Приема, изменя и допълва устава.
2. Приема програми и отчети на Управителния съвет за едногодишната дейност и баланса.
3. Решава въпроси свързани с управлението на недвижимите имоти и вещни права върху тях.
4. Избира ръководни органи на Клуба.
5. Взема решения за преобразуване, прекратяване, вливането или сливането му с други сдружения.
6. Освобождава от отговорност ръководните органи.
7. Приема бюджета на Клуба.
8. Произнася се по жалби срещу откази на Управителния съвет за приемане на нови членове и освобождаване на членове.
9. Взема решения за приемане и освобождаване на членове.
10. Обсъжда и решава въпроси от дейността на Клуба, които са извън компетентността на Управителния съвет.
11. Привежда в изпълнение решения на Общото събрание относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 
Чл.26 Общото събрание се свиква редовно един пъти годишно от Управителния съвет. Общото събрание се свиква с писмена покана не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на събранието. За чуждестранните членове на Клуба този срок е 1 (един) месец.
 
Чл.27 (1) Поканата трябва да съдържа деня, часа и дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива се свиква.
(2) Поканата се обнародва в Държавен вестник и се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на клуба, най-малко 1 (един) месец преди насрочването му.
 
Чл.28 Общото събрание се свиква извънредно по решение на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на Клуба. Ако в случай, че Управителния съвет не свика Общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква от Районния съд по искане на членовете.
 
Чл.29 Ако броя на членовете на Клуба нарастне над 100 (сто), членовете могат да бъдат представлявани от свои делегати, избрани от всеки пет члена с писмен протокол.
 
Чл.ЗО Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако в обявения ден и час не се събере нужния брой членове, събранието се отлага с един час при същия дневен ред. Повторното събранието се счита за законно, колкото и членове да се явят.
 
Чл.31 (1) Всеки делегат или индивидуален член на Клуба има право на 1 (един) глас в Общото събрание.
(2) Член на Общото събрание няма прово да гласува при решаване на въпроси отнасящи
се до:
2.1. Него, негов съпруг(а) или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително.
2.2. Юридически лица, в които той е управител, или може да наложи или възпрепядства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече, от трима членове на Общото събрание възоснова на писменно пълномощно. Преупълномощаване не се допуска!
 
Чл.32 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. Решенията касаещи изменение на устава, прекратяване на сдружението, сливането му с друго или други реорганизации, се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички органи на сдружението.
 
Чл.ЗЗ За обсъждане, на Общото събрание не магат да се предлагат въпроси, които не са били включени в предварително обявения дневен ред.
 
Чл.34 Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.
 
Чл.35 На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на събранието, председателя на Управителния съвет, който е и президент на Клуба и от протоколчика.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
 
Чл.36 Управителния съвет на Клуба се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и се състои от 3 (три) до 9 (девет) члена. Председателя на Клуба е и председател на Управителния съвет по право. След изтичане на мандата на стария Управителен съвет, той продължава да изпълнява своите функции до избирането на нов.
 
Чл.37 (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя и са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство, а решения касаещи ликвидация на Клуба и разпоредителни сделки с имуществото на Клуба с мнозинство от 2/3 на всички членове. В своята дейност Управителния съвет се ръководи от законите на Република България и разпоредбите на този устав.
(3) Управителния съвет може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
 
Чл.38 Управителния съвет се свиква на заседания най-малко веднъж на три месеца. Свикването на Управителния съвет е задължение на наговия председател.
 
Чл.39 Компетентност на Управителния съвет:
1. Разработва, приема и предлага за обсъждане от Общото събрание на планове и програми, годишни отчети и баланси.
2. Води и съхранява документацията на Клуба.
3. Ръководи текущата дейност на Клуба и взема решения във връзка с това.
4. Определя необходимостта, броя и вида на щатовете за сътрудници на Клуба, както и техните възнаграждения.
5. Предлага на Общото събрание прием на нови членове и предложения за изключване на членове.
6. Свиква Общото събрание.
7. Прави предложения пред Общото събрание за изменение и допълнение на Устава, за прекратяване, сливани или вливане във други сдружения.
8. Решава всички въпроси, свързани с дейността на Клуба, който не са от изключителната компетентност на Общото събрание и не противоречат на този Устав.
 
Чл.40 Освобождаването на член на Управителния съвет става с писменна молба чрез председателя на Управителния съвет до Общото събрание на Клуба, 1 (един) месец преди датата на напускане. Общото събрание избира нов член до края на мандата.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
Чл.41 Председателят на Клуба се избира за срок от 5 (пет) години от Общото събрание. Той по прово е и председател на Управителния съвет на Клуба и участва с равен глас при вземане на решенията.
 
Чл.42 Компетентност на Председателя на Клуба:
1. Представлява Клуба.
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет най-малко веднъж на три месеца и привежда в изпълнение решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
3. Внася годишния отчет и баланса на Клуба за увърждаване в Управителния съвет.
4. Разработва програма за дейността на Клуба за всяка година и ги предоставя на неговите членове.
5. Предлага на Общото събрание прием на нови членове и предложения за изключване на членове.
6. Определя кадровата политика и сключва трудови договори.
 
IX. ИЗДРЪЖКА И ИМУЩЕСТВО
 
Чл.43 Имуществото на Клуба се състои от парични средства, недвижими имоти и права върху тях, движимо имущество и ограничени вещни права, дялово участие на дружества, ценни книжа, вземания и други активи.
 
Чл.44 Приходите в бюджета на Клуба се набира от:
1. Членски внос.
2. Състезания.
3. Целеви средства от държавни и обществени организации, общините и съобразно действащите в Ребублика България нормативни актове.
4. Трансфер на състезатели в страната и чужбина.
5. Отчисления от Българския спортен тотализатор.
6. Спонсори - физически и юридически лица.
7. Дарения и завещания.
8. Банкови кредити.
9. Всички останали допустими от закона придобивни способи.
 
Чл.45 Размерът на годишния членски внос се определя ежегодно от Общото събрание. Той се изплаща ежемесечно или еднокротно с годишна вноска, не по-късно от края на първото тримесечие на всяка календарна година.
 
Чл.46 Управителния съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Клуба.
 
Чл.47 В края на всяка календарна година Управителния съвет изготвя и предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание на Клуба годишен счетоводен баланс.
 
Чл.48 При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация от Управителния съвет или определено от него лице.
 
Чл.49 След удовлетворяване на кредиторите на Клуба останалото имущество се разпределя между членовете съобразно имуществените им вноски. Лицата получили ликвидационния дял отговарят за задълженията на Клуба до размера на придобитото.
 
Чл.50 След разпределяне на имуществото по изкане на ликвидатора, клубът се заличава от съдебния регистър.
 
X. ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ
 
Чл.51 (1) В срок до 31 март на всяка година, Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лецензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Клуба със съдържанието по чл.40 ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) В срок до 31 май на всяка година, Управителния съвет заявява за вписване в централния регистър, заверен годишен счетоводен отчет, доклад за дейността на сдружението по предходната алинея, както и предвидените в чл.4б ал.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел документи.
 
XI. КНИГА НА СДРУЖЕНИЕТО
 
Чл.52 Общото събрание и Управителният съвет на сдружението водят книга за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията лица, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Чл.53 Клубът се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. Клубът може да бъде прекратен и с решение на Софийски градски съд когато:
2.1. Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според устава за образуване на Управителен съвет.
2.2. Ако дейността му противоречи на закона, на устава или на правовия ред.
2.3. Ако стане неплатежоспособно.
 
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.54 Всеки член на Клуба може да подаде молба до съда срещу решение или действие на органите на управление на Клуба, които противоречат на този устав или на законите на Република България.
 
Чл.55 За неуредени изрично в Устава въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 
Настоящия Устав се състави в три еднообразни екземпляра с еднаква сила и се подписа от всички участници в Общото събрание.
 

 Участници в Общото събрание